Aangifte geboorte

Als u een kind hebt gekregen, moet u binnen 3 dagen geboorteaangifte doen. Daarmee maakt u de geboorte officieel bekend bij de gemeente. Maak hieronder meteen een afspraak!

Aangifte doen

De geboorte van uw kind moet u aangeven in de gemeente waar het kind geboren is. Doe dit zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 3 dagen na de geboorte. Als uw kind in een ziekenhuis geboren is, dan moet u aangifte doen in de gemeente waar het ziekenhuis staat. Maak een online afspraak of bel met Burgerzaken via 0172 522 522

Op deze dagen kunt u aangifte doen

In het schema hieronder ziet u op welke dagen u volgens de wet geboorteaangifte kunt doen. U mag ook aangifte doen op de geboortedag zelf

Het kind is geboren op:U doet aangifte op:
zon­dagmaan­dag, dins­dag of woens­dag
maan­dagdins­dag, woens­dag of don­der­dag
dins­dagwoens­dag, don­der­dag of vrij­dag
woens­dagdon­der­dag, vrij­dag of maan­dag
don­der­dagvrij­dag of maan­dag
vrij­dagmaan­dag of dins­dag
za­ter­dagmaan­dag of dins­dag


Feestdagen tellen niet mee

Als er een feestdag valt in de periode waarin u geboorteaangifte moet doen, dan schuift de termijn 1 dag op. Feestdagen zijn: Goede Vrijdag, Pasen, Hemelvaart, Pinksteren, Koningsdag, Bevrijdingsdag en Kerstmis.

Achternaam kiezen?

Bij de geboorte van uw eerste kind legt u de achternaam van uw kind(eren) vast. Een kind krijgt automatisch de achternaam van de vader als de ouders getrouwd of geregistreerd partner zijn. Een kind van ongehuwde ouders krijgt de naam van de moeder. Wilt u de achternaam van uw kind zelf bepalen?  Lees dan verder op de pagina keuze van de achternaam.

Kosten

Geboorteaangifte zelf is gratis. Bij de aangifte maakt de ambtenaar van de burgerlijke stand een geboorteakte op. Wilt u daar een afschrift (kopie) van, zeg dat er dan bij. U krijgt het afschrift dan direct mee. Het afschrift kost € 15,70 (tarief 2023)

Dit hebt u nodig

U hebt verplicht nodig

 • de ge­boor­te­da­tum en ge­boor­te­tijd van het kind
 • de ge­boor­te­na­men van het kind
 • een gel­dig iden­ti­teits­be­wijs van uzelf. Bij­voor­beeld een pas­poort, iden­ti­teits­kaart of rij­be­wijs.
 • als u het kind vóór de ge­boor­te hebt er­kend in een an­de­re ge­meen­te of bij een no­ta­ris: de akte 'Er­ken­ning on­ge­bo­ren vrucht'
 • als u naams­keu­ze hebt ge­daan in een an­de­re ge­meen­te of bij een no­ta­ris: de akte van naams­keu­ze

Niet verplicht, wel handig

 • een gel­dig iden­ti­teits­be­wijs van de moe­der. De ge­boor­te­aan­gif­te gaat dan snel­ler.
 • een ver­kla­ring van een arts of ver­los­kun­di­ge met daar­op de ge­boor­te­da­tum en ge­boor­te­tijd van het kind en de naam van de moe­der.
 • uw trouw­boek­je, als u het kind daar­in wilt la­ten bij­schrij­ven.
 • Indien van toepassing: donorverklaring (in geval van lesbisch ouderschap)

Kind erkennen bij de geboorteaangifte?

Hebt u het kind nog niet erkend en wilt u dat bij de geboorteaangifte doen, dan hebt u ook toestemming nodig van de moeder. Bij een tweede of volgend kind uit dezelfde relatie kan dat schriftelijk. Bij een eerste kind kan de moeder alleen schriftelijk toestemming geven als u wilt dat het kind de achternaam van de moeder krijgt. Als u het kind de achternaam van de erkenner wilt geven, moet de moeder mee komen naar de afspraak met de gemeente.

Lees ook de informatie over erkenning.

Personen die geboorteaangifte mogen doen

De volgende personen kunnen aangifte doen van een geboorte

 • de va­der, moe­der of mee­moe­der van het kind
 • ie­mand die bij de ge­boor­te aan­we­zig is ge­weest
 • de di­rec­teur van het zie­ken­huis of de in­rich­ting waar de ge­boor­te plaats­vond. De di­rec­teur mag hier­voor ie­mand mach­ti­gen.
 • de be­wo­ners van de wo­ning waar­in de ge­boor­te plaats­vond.

Aangifte door ambtenaar

Als geen van de genoemde personen aangifte kan doen, dan doet de burgemeester van de geboorteplaats dat. Meestal wijst hij of zij hiervoor een ambtenaar aan.

Geen minimumleeftijd

Er is geen minimumleeftijd voor geboorteaangifte. Ook minderjarigen mogen aangifte doen van een geboorte.

Ik ben te laat met de geboorteaangifte. Wat nu?

Het belangrijkste is dat u zo snel mogelijk alsnog aangifte doet. Maak een online afspraak of bel met Burgerzaken via 0172 522 522

Kind meer dan 6 weken oud?

Is uw kind langer dan 6 weken geleden geboren, dan moet u een doktersverklaring meenemen bij de geboorteaangifte. Deze verklaring is ondersteunend bewijs voor de geboorte van het kind.

Boete mogelijk

De ambtenaar van de burgerlijke stand meldt aan het Openbaar Ministerie (OM) dat u te laat bent met de geboorteaangifte. U kunt een boete krijgen. Het OM bepaalt de hoogte van de boet

In Nederland geboren met een andere nationaliteit

Is uw kind in Nederland geboren, maar heeft het niet de Nederlandse nationaliteit? Kijk op de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienstexterne-link-icoon (IND) voor meer informatie.