ANPR-camera’s plassengebied

De gemeente Bodegraven – Reeuwijk heeft een aantal beleidsuitgangspunten geformuleerd gericht op het aanpakken van problemen veroorzaakt door breed en zwaar verkeer op de kwetsbare wegen, met name de C-wegen met breedte- en gewichtsbeperkingen in en rondom het plassengebied in Reeuwijk. De rijbanen in het plassengebied zijn smal en er zijn in de huidige situatie weinig passeermogelijkheden. Vanwege de veengrond vindt er bij te groot en zwaar verkeer schade plaats aan wegen, bruggen en bermen. Hoewel er momenteel beperkingen gelden voor de breedte en het gewicht, wordt deze bebording regelmatig genegeerd, wat leidt tot extra kosten voor onderhoud en reparatie. Eén van de maatregelen die de gemeente neemt is het plaatsen van de zogenoemde Automatic Number Plate Recognition (ANPR) camera’s. Dit camerasysteem moet zorgen voor een 24/7 controle van de geslotenverklaringen voor vracht- en landbouwverkeer. Om handhaving te verbeteren en zwaar verkeer zonder vergunning te weren, zullen er camera’s worden geplaatst die de voertuigen actief op kenteken controleren.

Handhaving en aanpassing verkeersbesluit 

De huidige bebording met breedte- en gewichtsbeperkingen kan op juridische gronden alleen worden gehandhaafd door de politie. De politie heeft een breed takenpakket, waardoor de handhaving minimaal is. Dit resulteert in frequent verkeer van voertuigen die daar niet thuishoren. 

In 2020 heeft de gemeente besloten dat hier verandering in moet komen. Door middel van cameratoezicht en het vervangen van de borden wil de gemeente zelf handhaven.

Om dit juridisch mogelijk te maken, zal de bebording worden aangepast zodat deze past binnen de bevoegdheid van de BOA van de gemeente. Dit zal worden vastgelegd in een verkeersbesluit, waarbij de bebording wordt gewijzigd naar een algeheel vrachtwagenverbod met aanvullende breedtebeperking. Hierdoor zal het voor zwaar en breed verkeer te allen tijde noodzakelijk zijn om eerst een ontheffing aan te vragen om het plassengebied te mogen betreden. 

Voor autovoertuigen waar alleen een B-rijbewijs voor nodig is zal er niets veranderen en deze houden vrij toegang tot het plassengebied.

Locaties camera’s en geslotenverklaring gebied

In de kaart hieronder vindt u een overzichtskaart met de locaties van de camera’s en het geslotenverklaring gebied. Ook vindt u de gesloten doorgangen en locaties waar de vooraankondigingen worden geplaatst.

Verkeersregels

In figuur 1 hieronder is een overzichtstekening weergegeven van voertuigen in het plassengebied.

Afbeelding verkeersregels.

Figuur 1: Overzichtstekening voertuigen in het plassengebied.

Voertuigen die onder de categorie ‘ontheffing aanvragen’ vallen, zijn ontheffingsplichtig, wat betekent dat zij altijd een ontheffing moeten aanvragen. Vrachtwagens en landbouwverkeervoertuigen tot 2,2 meter breed en lichter dan 10 ton zijn vrijgesteld van leges*. Echter, voertuigen met een breedte tussen 2,2 en 3 meter en/of een gewicht tot 20 ton hebben wel leges. Zie hieronder de kosten voor de ontheffing.

*Leges zijn administratieve kosten die in rekening worden gebracht voor het verlenen van een specifieke dienst.

Kosten ontheffing concept

 Kosten voor het aanvragen van een ontheffing, deze moeten nog vastgesteld worden door de Raad.

Concept leges plassengebied.

Aanvraagproces ontheffing

Aanvraagproces.

 Aanvraagformulier 

De link hieronder brengt u naar het naar aanvraagformulier voor de ontheffing.

Link naar aanvraagformulier (is nog niet online).

Privacy  

De gemeente hecht veel waarde aan uw privacy. De camera’s voldoen aan alle AVG- richtlijnen en worden uitsluitend alleen gebruikt voor het scannen van kentekens en het anoniem verkrijgen van informatie over de verkeersintensiteit. De kentekens worden gebruikt om te controleren of er een ontheffing is afgegeven door de gemeente. In het geval van een overtreding zal de afhandeling via het CJIB verlopen. De gemeente vordert zelf geen boetes in en heeft, behalve bij controle van de kentekens geen inzicht in de beelden.   

Planning

De gemeente heeft als doel om in 2024 de plaatsing van de camera’s te realiseren. In het voorjaar van 2024 worden bedrijven en bewoners geïnformeerd over de ontwikkelingen. Hierna wordt het nieuwe verkeersbesluit genomen, waarna de installatie van de camera’s kan worden uitgevoerd.  De verwachting is dat de camera’s na de zomer van 2024 geplaatst kunnen worden.  

Vragenuurtje

De gemeente organiseert twee avonden voor geïnteresseerde buurtbewoners. Tijdens deze gelegenheden zullen ambtenaren uit diverse vakgebieden aanwezig zijn om uw vragen te beantwoorden. We kijken ernaar uit u te ontmoeten.

Wanneer en waar?

Deze vragenuurtjes vinden plaats op de volgende data en locatie:

Meer informatie  

Voor meer informatie kunt u contact opnemen S. Verburg, projectleider, via mailadres: info@bodegraven-reeuwijk.nl of telefonisch 0172-522522.  

FAQ ANPR camera’s

De camera scant en fotografeert alleen kentekens. Er worden geen opnames gemaakt van voetgangers en fietsers.

 Dit zal mogelijk zijn via een website. Hier kunt u inloggen en direct een ontheffing aanvragen en betalen. De ontheffing is dan ook direct actief.

 Dit gebeurt direct na betaling via de website.

U kunt achteraf het kenteken aanmelden op de website. U heeft hiervoor 24 uur de tijd na het moment van inrijden.

Indien de camper niet voldoet aan de breedtebeperking, of als een groot rijbewijs nodig is, dient u hier een ontheffing voor aan te vragen.

De geslotenverklaringen gelden in de huidige en nieuwe situatie alleen voor de C-wegen. Deze zijn te herkennen aan het bord 10T en 2,2m.

Nee, de camera's controleren niet op snelheid.

Dit is niet toegestaan. Een alternatief is het overslaan van het materiaal op lichter transport dat wel is toegestaan in het plassengebied. Zo, is er een overslaglocatie op het industrieterrein Zoutman naast het plassengebied.