default iconOntwerpbestemmingsplan ‘2e Herziening Plassengebied’ ter inzage

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat op donderdag 21 december ’23 het ontwerpbestemmingsplan ‘2e Herziening Plassengebied’ ter inzage wordt gelegd.

Plan(gebied)

Het huidige bestemmingsplan Plassengebied wordt aan de hand van de ‘2e Herziening Plassengebied’ herzien. De belangrijkste wijzigingen in de ‘2e Herziening Plassengebied’ richten zich op aanpassing van de regels op onbebouwde percelen. Er worden nu duidelijke regels voor deze percelen gesteld waarbij ook de instandhouding van het Natura 2000 en het Natuur Netwerk Nederland gebied wordt gewaarborgd. Daarnaast worden fouten uit het huidige bestemmingsplan op perceelsniveau rechtgezet.

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan met de hierbij behorende stukken ligt van donderdag 21 december ’23 tot en met woensdag 31 januari ’24 voor iedereen op de volgende wijzen ter inzage:

  • digitaal via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl via het ID nummer: NL.IMRO.1901.herz2Plassengebied-BP40;
  • digitaal als pdf bestand op de gemeentelijke website: www.bodegraven-reeuwijk.nl/bestemmingsplannen (Ontwerpbestemmingsplan 2e Herziening Plassengebied);

De bronbestanden van het ontwerpbestemmingsplan zijn beschikbaar gesteld op: http://ruimtelijkeplannen.bodegraven-reeuwijk.nl.

Het digitale bestemmingsplan op www.ruimtelijkeplannen.nl is authentiek en rechtsgeldig en prevaleert bij twijfel of verschil boven het analoge bestemmingsplan (zoals een pdf of een papieren versie).

Zienswijzen

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen. Het indienen van een zienswijze kan op de volgende wijzen:

  • schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de gemeenteraad van Bodegraven-Reeuwijk, Postbus 401, 2410 AK Bodegraven;
  • mondelinge zienswijzen kunnen naar voren worden gebracht via telefoonnummer 0172 - 522 522;
  • digitale zienswijzen kunnen uitsluitend ingediend worden via https://formulieren.bodegraven-reeuwijk.nl/zienswijze-indienen.

De gemeenteraad besluit over de vaststelling van het bestemmingsplan. Ingediende zienswijzen worden daarbij betrokken.