default iconOntwerpbestemmingsplan ‘Poort van Waarder II’ ter inzage

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat op donderdag 28 december 2023 het ontwerpbestemmingsplan ‘Poort van Waarder II’ ter inzage wordt gelegd.

Plan(gebied) 

Het uitbreiden van het bestemmingsvlak ten behoeve van de bedrijfsvoering aan de Verlengde tuurluur 2 te Waarder. 

Ter inzage 

Het ontwerpbestemmingsplan met de hierbij behorende stukken ligt van donderdag 28 december 2023 tot en met woensdag 8 februari 2024 voor iedereen op de volgende wijzen ter inzage: 

  • digitaal via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl via het ID nummer: NL.IMRO.1901.PoortvanWaarder2-BP40.; 
  • digitaal als pdf bestand op de gemeentelijke website: www.bodegraven-reeuwijk.nl/bestemmingsplannen (Ontwerpbestemmingsplan ‘Poort van Waarder II’; 
  • op papier tijdens de openingsuren (tussen 08:30 uur en 17:00 uur) in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Bodegraven. 

De bronbestanden van het ontwerpbestemmingsplan zijn beschikbaar gesteld op: http://ruimtelijkeplannen.bodegraven-reeuwijk.nl. 

Het digitale bestemmingsplan op www.ruimtelijkeplannen.nl is authentiek en rechtsgeldig en prevaleert bij twijfel of verschil boven het analoge bestemmingsplan (zoals een pdf of een papieren versie). 

Zienswijzen 

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen. Het indienen van een zienswijze kan op de volgende wijzen: 

  • schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de gemeenteraad van Bodegraven-Reeuwijk, Postbus 401, 2410 AK Bodegraven; 
  • mondelinge zienswijzen kunnen naar voren worden gebracht via telefoonnummer 0172 - 522 522; 
  • digitale zienswijzen kunnen uitsluitend ingediend worden via https://formulieren.bodegraven-reeuwijk.nl/zienswijze-indienen. 

De gemeenteraad besluit over de vaststelling van het bestemmingsplan. Ingediende zienswijzen worden daarbij betrokken.