Transitievisie Warmte

De verduurzaming van de warmtevraag noemen we de warmtetransitie. De warmtetransitie bestaat uit het isoleren en het aardgasvrij maken van woningen en gebouwen. Warmtealternatieven voor aardgas verschillen vaak heel lokaal.

Net zoals in heel Nederland zijn we op weg naar een aardgasvrije gemeente in 2050. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat we dan geen aardgas meer gebruiken voor het verwarmen van onze gebouwen en huizen. Alle gemeenten stellen dit jaar een Transitievisie Warmte op. Hierin wordt de route beschreven naar duurzame warmteoplossingen. 

De visie is het begin van de aanpak om steeds minder aardgas te gebruiken en stapsgewijs over te stappen op duurzame warmteoplossingen in onze gemeente. We hebben samen met organisaties, bedrijven en inwoners uit Bodegraven-Reeuwijk voor onze visie onderzocht wat het meest logische warmtealternatief is per gebied in de gemeente en waar we kunnen starten met een nadere verkenning.

Onze Transitievisie Warmte bestaat uit twee delen. Voor toelichting en achtergrondinformatie over de techniek, het proces en de keuzes is er het rapport Transitievisie Warmte. Daarnaast is er ook de Gebiedsatlas warmtetransitie. De gebiedsatlas geeft een overzicht van de uitkomsten per gebied, wat de uitkomst voor u betekent en de acties vanuit de gemeente.

De gemeente zet breed in op isolatie en voorbereiden op aardgasvrij. Deze algemene maatregelen stimuleren sluit aan bij de vele gebieden in de gemeente die op een individuele oplossing uitkomen (bijvoorbeeld volledig elektrische of hybride warmtepompen). De gemeente heeft al acties om inwoners te ondersteunen bij het verduurzamen van hun woning en dit aanbod zal steeds meer worden uitgebreid.

Uit de analyse komt in de visie een aantal gebieden naar voren die interessant zijn voor collectieve warmte oplossingen. Deze gebieden wil de gemeente de komende jaren als eerste verder onderzoeken om te komen tot concrete en uitvoerbare warmte-oplossingen. 

Als startgebieden voor 2022 zijn Reeuwijk-Brug Oost en Groote Wetering en Broekvelden benoemd. Nu de gemeenteraad de TVW heeft vastgesteld, is de volgende stap om allereerst verkenningen uit te voeren in die specifieke wijken.

Ook de mogelijkheden voor zonthermie (zonne-warmte) worden nu in de gemeente onderzocht. Hierbij doet de gemeente mee in een project van de provincie Zuid-Holland. Het gaat om een onderzoek naar een zon-thermisch systeem om aan de energiebehoefte van Waarder te voldoen. De Werkgroep Warm Waarder, opgezet door het dorpsteam van Waarder, trekt hierbij gezamenlijk met de gemeente op.

De gemeente gaat samen met de bewoners en bedrijven in startgebieden onderzoeken wat de mogelijkheden zijn. De gemeente besluit na de verkenningsfase over de vervolgstappen. Dat kan een Wijkuitvoeringsplan zijn. Dan moet er wel zicht zijn op voldoende ondersteuning (vanuit de Rijksoverheid) om de aanpak goed en zorgvuldig te kunnen uitvoeren.