living-household iconBestemmingsplannen

Wat is een bestemmingsplan?

De overheid stelt regels op voor de gebruiks- en bouwmogelijkheden van de grond in Nederland. Deze regels staan beschreven in bestemmingsplannen. Zowel inwoners en bedrijven als de overheid moeten zich aan deze regels houden. De gemeente maakt bestemmingsplannen voor alle grond die bij de gemeente hoort.

In een bestemmingsplan staat wat er in een bepaald gebied mag worden gebouwd of verbouwd, en hoe de grond en de gebouwen mogen worden gebruikt. Het bestemmingsplan geeft aan waar bijvoorbeeld woningen, winkels, bedrijven of horeca gevestigd mogen zijn, en welke grond bedoeld is voor wegen en groen. Ook staat er in een bestemmingsplan beschreven welke regels er met betrekking tot bouwen gelden. Bijvoorbeeld hoe hoog er gebouwd mag worden en of bestaande gebouwen mogen uitbreiden.

Een bestemmingsplan bestaat uit:

  • toelichting,  met eventuele bijlagen
  • regels voor de bebouwing en voor het gebruik, met eventuele bijlagen
  • 1 of meer plankaarten, inclusief legenda

Wilt u weten wat de bestemming is van een bepaald perceel of een bepaald gebied? Wat mag u wel of niet (ver)bouwen op uw perceel? Informatie hierover vindt u op www.ruimtelijkeplannen.nl. De status van een plan vindt u rechts van de kaart. 

Bestemmingsplannen in procedure

Hieronder vindt u de bestemmingsplannen die ter inzage liggen en waarop u een reactie kunt geven. U kunt de plannen hieronder digitaal bekijken. U moet dit wel binnen de termijn doen die erbij staat.

 

Wijzigen of afwijken van een bestemmingsplan?

Wilt u gaan (ver)bouwen? Bekijk dan vooraf het bestemmingsplan voor het gebouw of gebied. Wilt u grond of gebouwen anders gebruiken dan in het bestemmingsplan staat? Dan kunt u de gemeente vragen het bestemmingsplan aan te laten passen. Of u vraagt toestemming om op bepaalde punten van het bestemmingsplan af te mogen wijken.

In het bestemmingsplan staat niet alleen waar gebouwd mag worden, maar ook waarvoor een gebouw gebruikt mag worden.

Voorwaarden

Bent u het niet eens met het ontwerp bestemmingsplan?

Laat dit dan weten in een reactie. Dit noemen we 'een zienswijze indienen'. Tegen een ontwerpbestemmingsplan kunt u tijdens de zienswijzentermijn een zienswijze indienen. Leg in uw reactie duidelijk uit waarom u het er niet mee eens bent. Noem daarbij het plan of besluit waar het om gaat. De gemeenteraad besluit over de vaststelling van het plan of de visie. Ingediende zienswijzen worden daarbij betrokken. 

Wanneer kan ik een zienswijze indienen?
Als de gemeente een ontwerpbestemmingsplan opstelt en in procedure brengt, kunt u reageren op dit plan binnen 6 weken na publicatie op deze website en in de Kijk Op Bodegraven Reeuwijk. U kunt schriftelijk, mondeling of digitaal uw zienswijze over een ontwerpbestemmingsplan, een ontwerpwijzigingsplan, een ontwerpuitwerkingsplan of een visie naar voren brengen.

Hoe kan ik een zienswijze indienen?

  • Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de gemeenteraad van Bodegraven-Reeuwijk, Postbus 401, 2410 AK Bodegraven.
  • Mondelinge zienswijzen kunnen naar voren worden gebracht tijdens openingsuren in het gemeentehuis. Hiervoor moet een afspraak worden gemaakt via telefoonnummer 0172 - 522 522. 
  • Digitale zienswijzen kunt u indienen middels een online formulier. 

Overige vragen

Regelgeving bestemmingsplannen

Een bestemmingsplan komt volgens een vaste procedure tot stand. U kunt daarop invloed uitoefenen. De Rijksoverheid geeft hierover meer informatie.

Vergoeding planschade

Hebt u schade geleden? Dan kunt u een tegemoetkoming planschade aanvragen.

Omgevingswet

Zodra de Omgevingswet ingaat worden alle bestemmingsplannen opgenomen in één omgevingsplan. In het Omgevingsplan kunt u bijvoorbeeld zien welke regels voor het gebruik van de grond gelden en wat daarop gebouwd mag worden.