Bestemmingsplannen

Wat is een bestemmingsplan?

De overheid stelt regels op voor de gebruiks- en bouwmogelijkheden van de grond in Nederland. Voorheen stonden deze regels beschreven in bestemmingsplannen. 

Met de komst van de Omgevingswet zijn alle bestaande bestemmingsplannen automatisch het (tijdelijke) omgevingsplan geworden. 

In een omgevingsplan staat wat u in een bepaald gebied mag bouwen of verbouwen en hoe u de grond en de gebouwen mag gebruiken. Het omgevingsplan geeft aan waar bijvoorbeeld woningen, winkels, bedrijven of horeca gevestigd mogen zijn, en welke grond bedoeld is voor wegen en groen. Ook staat er in een omgevingsplan beschreven welke regels er met betrekking tot bouwen gelden. Bijvoorbeeld hoe hoog er gebouwd mag worden en of bestaande gebouwen mogen uitbreiden. Al de regels die in het omgevingsplan zijn opgenomen, hebben betrekking op de fysieke leefomgeving.

Voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet is een groot aantal ontwerp bestemmingsplannen ter inzage gelegd. Deze bestemmingsplannen worden onder de oude wet (Wet ruimtelijke ordening) afgehandeld. 

Bestemmingsplannen in procedure

Hieronder vindt u de bestemmingsplannen die ter inzage liggen en waarop u een reactie kunt geven. U moet dit wel binnen de termijn doen die erbij staat. U kunt de plannen hieronder digitaal bekijken.

Bestemmingsplannen ter inzage

Wijzigen of afwijken van een bestemmingsplan?

Wilt u gaan (ver)bouwen? Bekijk dan vooraf het bestemmingsplan voor het gebouw of gebied. Wilt u grond of gebouwen anders gebruiken dan in het bestemmingsplan staat? Dan kunt u de gemeente vragen het bestemmingsplan aan te laten passen. Of u vraagt toestemming om op bepaalde punten van het bestemmingsplan af te mogen wijken.

In het bestemmingsplan staat niet alleen waar gebouwd mag worden, maar ook waarvoor een gebouw gebruikt mag worden.

Voorwaarden

Bent u het niet eens met het ontwerp bestemmingsplan?

Laat dit dan weten in een reactie. Dit noemen we 'een zienswijze indienen'. Tegen een ontwerpbestemmingsplan kunt u tijdens de zienswijzentermijn een zienswijze indienen. Leg in uw reactie duidelijk uit waarom u het er niet mee eens bent. Noem daarbij het plan of besluit waar het om gaat. De gemeenteraad besluit over de vaststelling van het plan of de visie. Ingediende zienswijzen worden daarbij betrokken. 

Wanneer kan ik een zienswijze indienen?
Als de gemeente een ontwerpbestemmingsplan opstelt en in procedure brengt, kunt u reageren op dit plan binnen 6 weken na publicatie op deze website en in de Kijk Op Bodegraven Reeuwijk. U kunt schriftelijk, mondeling of digitaal uw zienswijze over een ontwerpbestemmingsplan, een ontwerpwijzigingsplan, een ontwerpuitwerkingsplan of een visie naar voren brengen.

Hoe kan ik een zienswijze indienen?

  • Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de gemeenteraad van Bodegraven-Reeuwijk, Postbus 401, 2410 AK Bodegraven.
  • Mondelinge zienswijzen kunnen naar voren worden gebracht tijdens openingsuren in het gemeentehuis. Hiervoor moet een afspraak worden gemaakt via telefoonnummer 0172 - 522 522. 
  • Digitale zienswijzen kunt u indienen middels een online formulier.externe-link-icoon

Overige vragen

Regelgeving bestemmingsplannen

Een bestemmingsplan komt volgens een vaste procedure tot stand. U kunt daarop invloed uitoefenen. De Rijksoverheidexterne-link-icoon geeft hierover meer informatie.

Vergoeding planschade

Hebt u schade geleden? Dan kunt u een tegemoetkoming planschade aanvragen.

Omgevingswet

Zodra de Omgevingswet ingaat worden alle bestemmingsplannen opgenomen in één omgevingsplan. In het Omgevingsplan kunt u bijvoorbeeld zien welke regels voor het gebruik van de grond gelden en wat daarop gebouwd mag worden.